เมื่อก่อนนี้ เวลาที่ได้ยินคนพูดถึง "ความมั่นคง" ผมจะนึกถึง ความร่ำรวย มีอันจะกิน มีความหมายเช่นเดียวกับ "ความมั่งคั่ง" แล้วก็มักจะมีคนนำ "ความมั่นคง" มาเปรียบเทียบกับ "ความสุข" ในลักษณะที่ถามว่า "ระหว่างความมั่นคง กับ ความสุข คุณจะเลือกอะไร" แน่นอนว่า ผมเลือกที่จะเป็นคนมี "ความสุข" มากกว่าเป็นคนที่มี "ความมั่นคง" เพราะ สำหรับผมแล้ว การมีทรัพย์สิน มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมีความสุขไปกับมัน แต่ความสุขมันมีมากกว่านั้น และเดี๋ยวนี้ก็คิดเช่นนั้นมาตลอด

และหลังจากนั้น ผมก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้อีก จนกระทั่งได้มาเรียนหลักสูตรชั้นต้นพรรคกลิน ที่โรงเรียนชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ซึ่งในหลักสูตรก็มีหมวดวิชาเสนาธิการกิจ วิชาความมั่นคงแห่งชาติ เลยทำให้ผมต้องมาพิจารณาเรื่อง "ความมั่นคง" ใหม่ เพราะมันไม่ใช่ความมั่นคงแบบเดิม ๆ ที่เคยเข้าใจมาตลอด 29 ปีเสียแล้ว

ความมั่นคง จากพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary มีความหมายตรงกับคำว่า security และถ้าไปเปิดหาความหมายจากดิกชันนารีใหญ่ ๆ อย่าง The Free Dictionary จะได้ความหมายหลากหลายดังนี้

se·cu·ri·ty n. pl. se·cu·ri·ties

1. Freedom from risk or danger; safety.
2. Freedom from doubt, anxiety, or fear; confidence.
3. Something that gives or assures safety, as:
     a. A group or department of private guards: Call building security if a visitor acts suspicious.
     b. Measures adopted by a government to prevent espionage, sabotage, or attack.
     c. Measures adopted, as by a business or homeowner, to prevent a crime such as burglary or assault: Security was lax at the firm's smaller plant.
    d. Measures adopted to prevent escape: Security in the prison is very tight.
4. Something deposited or given as assurance of the fulfillment of an obligation; a pledge.
5. One who undertakes to fulfill the obligation of another; a surety.
6. A document indicating ownership or creditorship; a stock certificate or bond.
 
เมื่อแปลกลับมาเป็นไทย จะหมายความว่า  ความเป็นอิสระจากความเสี่ยง , ภยันตราย , ความเคลือบแคลงสงสัย , ความวิตกกังวล , ความกลัว ; ความปลอดภัย ; ความเชื่อมั่น ; หรือสิ่งใดก็ตามที่ประกันความปลอดภัยให้

แปลให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นอีกนิด ก็ต้องบอกว่า ความมั่นคง คือ ความรู้สึกปลอดภัยจากอันตรายต่าง  ๆ นานา ทั้งทางกายภาพ และทางจิตใจ เช่น ความเสี่ยง , อันตราย , ความกลัว , ความวิตกกังวล และสิ่งทั้งปวงที่จะมากระทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย

ส่วนตัวภยันตรายที่ว่า ก็ได้แก่ ความยากจน , ความเจ็บไข้ได้ป่วย , ศัตรู , สัตว์ร้าย , โจร , ขโมย , อุบัติเหตุ , การสูญเสีย , การพลัดพราก ,ความหิวโหย , ความไม่เท่าเทียม และอีกเยอะแยะมากมาย แล้วแต่ แต่ละคนจะนึกกลัวกัน อย่างกรณีของผม ปลาที่ยังมีชีวิต ก็ทำให้ผมรู้สึกไม่มั่นคงได้เหมือนกันนะครับ

ซึ่งเมื่อได้พิจารณาลงไปอีกขั้นหนึ่งจะเห็นว่า ความรู้สึกปลอดภัยที่ว่านี้ มันนำพาไปสู่ความสุขแทบทั้งสิ้น เช่น ถ้าผมไม่ต้องกลัวจน ผมก็มีความสุขในระดับหนึ่ง หมายความว่า ผมเริ่มมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ

แต่ว่าความรู้สึกปลอดภัยในเรื่องหนึ่ง ไม่้ได้ครอบคลุมไปถึงอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นเราจึงเห็นว่า คนเราไม่เคยมีความสุขไปกับทุก ๆ เรื่อง หรือในทุก ๆ ช่วงเวลาของชีวิตเลย มันต้องมีเรื่องที่เป็นสุข หรือเป็นทุกข์บ้างอยู่ตลอดเวลา

และความมั่นคง ยังเป็นความต้องการของมนุษย์ ในขั้นที่ 2 ของทฤษฎีมานุษยนิยมของ Maslow[1] คือ มนุษย์ต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security Needs) คือความต้องการที่จะมีชีวิต ที่มั่นคง ปลอดภัย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ความมั่นคงเกี่ยวข้องกับความสุขอย่างลึกซึ้ง ชนิดที่แยกกันไม่ออกเลยทีเดียว 

 
Maslow's Hierarchy Of Needs

แนวคิดเรื่องความมั่นคงสัมพันธ์กับความสุขและความทุกข์ ยังปรากฏในงานประชุมนานาชาติ เรื่อง "สิ่งท้าทายความมั่นคงของมนุษย์ในโลกไร้พรมแดน" เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546 ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ สหประชาชาติ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นคำกล่าวของ อมาตยา เซน [1] นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 1998 โดยท่านได้กล่าวสะท้อนมุมมองเรื่องแนวคิด เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการปลอดพ้นจากความหวาดกลัว  มีความตอนหนึ่งว่า

ความมั่นคงของมนุษย์เป็นปัญหาเก่าแก่ หากย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าต้องการสร้างความมั่นคงให้แก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งความมั่นคงดังกล่าวคือความมั่นคงทางจิตใจ พระองค์เห็นความทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บตายจึงพยายามหาเหตุแห่งทุกข์ดังกล่าว จึงพยายามค้นหาทางดับทุกข์ดังกล่าว การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การเผยแพร่ธรรมที่ทรงตรัสรู้นั้นเป็นการสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับ มนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงในระดับจิตใจ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เข้าใจรากเหง้าของสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ และคำสอนดังกล่าวยังสามารถปรับใช้กับสภาวะการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี[2]


Amartya Sen

จะเห็นได้ว่า แม้แต่ อมาตยา เซน ก็ยังอ้างถึงแนวคิดของพระพุทธเจ้า ซึ่งเราอาจจะไม่ได้คิดถึงว่า การค้นพบหนทางหลุดพ้นจากบ่วงกรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็คือการสร้างความมั่นคง ในระัดับสูงสุด คือในระดับจิตใจ ซึ่งนั่นก็คือหนทางพ้นทุกข์ ซึ่งแม้หากเราปฏิบัิติได้เพียงระดับหนึ่ง ก็นำพาความสุขมาสู่เราได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาความสุขจากภายนอกเลย

ดังนั้น ความมั่นคง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะมีผลโดยตรงต่อการอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ โลกในยุคโลกาภิวัฒน์นี้จึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) เป็นอย่างมาก ไม่ด้อยไปกว่า ความมั่นคงแห่งชาติ (Nation Security) เลย เพราะเมื่อใดก็ตาม ที่มนุษย์มีความสุข ผลผลิตของชาติก็จะเพิ่มมากขึ้น อาชญกรรมจะลดน้อย และเรื่องราวดี ๆ ต่าง ๆ จะเกิดขึ้น และเรื่องเลวร้ายต่าง ๆ จะลดน้อยลงไปอย่างอัตโนมัติ 

เมื่อความมั่นคงมีความสำคัญขนาดนี้ จึงทำให้ประเทศของเราต้องก่อตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับนานาชาติก็มี คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council - UNSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน 6 หน่วยงานหลักของสหประชาชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของมนุษย์ และพัฒนาให้ประชากรในประเทศ หรือในโลก มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่า ทั่วโลกต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ความมั่นคง คือสิ่งที่จะนำพาความสุขมาสู่มวลมนุษยชาตินั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้เปลี่ยนคำตอบของคำถามที่ว่า "ระหว่างความมั่นคง กับ ความสุข คุณจะเลือกอะไร" ตอนนี้ผมเลือก ความมั่นคง แล้วครับ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วผม หรือแม้แต่ใครหลาย ๆ คนก็คงจะตอบถูกอยู่แล้วในครั้งแรก คือการเลือกความสุข เพราะว่าคนเราสามารถมีความสุขได้จากหลาย ๆ ทางมิใช่จากความร่ำรวยแต่เพียงอย่างเดียว เพียงแต่ว่าเราเข้าใจความหมายของความมั่นคงผิดมาตลอดนั่นเอง

อ้างอิง

  1. Maslow's hierarchy of needs
  2. Amartya Sen :Nobel Prize winners (economics)  , achievement : contributions to welfare economics 
  3. รายงานเรื่อง 'ความกลัว' และ 'ความมั่นคง' ของมนุษย์ มองจากมุม 'อมาตยา เซน'
Credit รูปจาก wikipedia

Comment

Comment:

Tweet

Youre เย็นดังนั้น! ผมคิดว่าคงเรียนรู้อะไรเช่นนี้มาก่อน ดังนั้นที่ดีที่จะหาคนที่มีความคิดเดิมบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใด ๆ จริงๆขอขอบคุณสำหรับการเริ่มต้นนี้ขึ้น เว็บไซต์นี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องการบนเว็บที่มีคนคิดริเริ่มเล็กน้อย งานที่มีประโยชน์สำหรับการนำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเว็บ!

#30 By adjustable bed frame (182.178.188.26) on 2012-01-18 01:28

hi all !!

#29 By sears parts (124.157.191.197) on 2009-12-04 01:30

Que se ra

#28 By scratch and dent (124.157.236.46) on 2009-11-13 01:59

ขอบคุณค่ะ

#27 By โหลดเพลง (124.157.236.176) on 2009-10-06 09:09

Que

#26 By sera (124.157.236.176) on 2009-10-04 11:28

หลักฐานอ้างอิงพร้อม

#24 By Clepsydra:: on 2009-06-12 22:35

ถ้าแปลว่า mind stabilities เสถียรภาพทางจิตใจ ไม่หวั่นไหวแม้วันมามาก สุขก็เฉย ทุกข์ก็เฉย อย่างนั้นเห็นด้วย ครับ

เจริญธรรม ฯ

Hot!

#23 By Dhammasarokikku on 2009-06-12 08:38

ไอ้ความมั่นคงนี่ ยิ่งคิดก็ยิ่งแตกแขนงแยกสาขาให้ 'กังวล' เพิ่มได้อีกเยอะเหมือนกันนะคะ แต่เรื่องความมั่นคงนี่ บางทีถ้าเรามีน้อยในบางเรื่อง เราก็ต้องหลอกตัวเอง .. เอ๊ย be positive เพื่อที่จะพัฒนาให้จิตใจแข็งแรงขี้น เพื่อที่จะได้นำมาถึงความสุขในจุดหนึ่งได้ เทคนิคนี้เราใช้บ่อยเหมือนกันค่ะ แนะนำๆๆbig smile
หะๆ ชอบปฏิทินบล็อกค่ะ

#21 By Magaret Literary on 2009-06-12 07:02

ความมั่นคงคือความสุข แต่ชีวิตก็ไม่เคยแน่นอนอะไรเลยค่ะ

#20 By Daughter Of Sparda on 2009-06-11 21:57

มั่นคงด้วย สุขด้วย บาลานซ์กันไป
บางครั้งความมั่นคงทำให้อึดอัด

#18 By __ลิงย้วย__ on 2009-06-11 16:13


มั่นคง
ในใจ
ใครขโมย ไม่ได้

big smile

#17 By ทิว แอด ไฟน์ on 2009-06-11 14:55

อ่านเอนทรีนี้แล้วมองกว้างขึ้นค่ะbig smile

#16 By (^_^)/nana on 2009-06-11 14:46

อืมมม...ความมั่นคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วๆไปอยากมีจริงๆแฮะ....

แต่ก็มีหลักคำสอนในพุทธศาสนาว่า...
ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน...

ถ้ายังงั้นความมั่นคงในแง่ของรูปประธรรม อาจจะไม่มีจริงก็ได้...

อ่ะนะ... นาๆจิตังฯsad smile

#15 By MONKIJI321 on 2009-06-11 00:58

หลายคนตอนนี้สับสนระหว่าง "ความมั่นคง" กับ "ความคงที่" น่ะครับ sad smile

#14 By Shuu Exteen on 2009-06-10 20:53

เลือกความมั่นคงครับ เพราะสุขหรือทุกข์เข้ามาแล้วก็ผ่านไป
อยู่กับเราได้ไม่นาน แต่ใจเราต้องมั่นคงไว้ก่อนopen-mounthed smile

#13 By Recycle Boy on 2009-06-10 20:53

มั่นคงมากไปก็ไม่มีอะไรเร้าใจ
มีความสุขแบบไม่มีความมั่นคงก็พาความทุกข์มา

มีทั้งสองอย่างพอดีได้มั้ย
ชีวิตไม่ต้องมั่นคงมาก แต่มั่นคงด้วยสติ รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อย่างมีความสุข

หนูโลภไปไหมนะ big smile

#12 By เมพหมี shakri on 2009-06-10 20:49

โดดข้ามลำธารแห่งความกลัว
เพื่อไปยืนอย่างมั่นคง
มีความสุขแต่พอเพียง

#11 By จั่นเจา on 2009-06-10 19:56

ผมคิดว่าผมเลือกความสุขนะครับ ^^''

ความมั่นคงที่แท้จริงนั่น ไม่มี ไม่ยังยืน ไม่มีสิ่งใดยั่งยืน ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้ สูญสลายตามหลักอนัตตา

แม้ความสุขจะไม่ยั่งยืน แต่เราก็รู้ว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นมีครับ

#10 By on 2009-06-10 19:37

Hot! เข้ามาแวะทักทายคะ big smileแต่ก็ได้เรื่องดีดีให้อ่านเสมอเลย ขยันจังbig smile

#9 By cocodrilo on 2009-06-10 19:23

Hot! Hot! Hot!
ความหมายลึกกว่าที่เคยรับรู้และคิดถึงเลยนะคะเนี่ยbig smile big smile big smile

#8 By # li DarK_SpritE il # on 2009-06-10 19:14

Hot! ความมั่นคงแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกัน
มั่งคั่งไม่ยั่งยืน

#6 By ta_THINK_nhong on 2009-06-10 18:16

คุณ ก. ลักไก่นี่นา อยู่ดี ๆ ก็จะมีความสุขเลยเหรอ มันต้องสร้างความมั่นคงก่อนสิ

ล้อเล่นนะครับ ก็แล้วแต่จะคิดอ่ะ ผมก็แค่เขียนขึ้นตามความนึกคิด แล้วก็เผื่อให้คนอื่น ๆ ไปคิดกันต่อน่ะ อาจจะผิดหรือถูกก็ได้

#5 By เจ้าชายน้อย on 2009-06-10 18:15

เอ็นทรี่นี้เทพมากครับ ไม่นึกว่าผมจะต้องมาเจอกับ Maslow อีกครั้ง (ตอนเรียนเจอเยอะมากๆเป็นร้อยรอบ)

จริงๆถ้าให้ผมเลือกระหว่าง "มั่นคง" กับ "ความสุข" ผมเลือก ความสุขนะ เพราะผมจะมีความสุขได้ก็เมื่อชีวิตมั่นคงแล้วครับ

ฟังๆดูเหมือน ไก่ กับ ไข่ ว่าเราต้องมั่นคงแล้วถึงมีความสุข หรือมีความสุขแล้วทำอะไรก็มั่นคง ไม่กระวนกระวาย
Hot!

#4 By มนุษย์กล่อง on 2009-06-10 18:07

ส่วนตัวผมคิดว่าทั้งความมั่นคงและความสุข มันมาคู่กันนะครับ

เพราะชีวิตและจิตใจมั่นคง เลยมีความสุข
และมีความสุข เพราะมีความมั่นคง

#3 By เม็ดบ๊วย on 2009-06-10 17:49

เลือกความมั่นคง ที่หมายรวมถึง การสามารถดำเนินชีวิตไปอย่างปกติสุขหรือมีจิตใจมั่นคง พร้อมต่อสู้กับปัญหา

#2 By เจน on 2009-06-10 17:34

ความมั่นคงมีความหมายที่กว้างกว่าและนำมาซึ่งความสุขbig smile

#1 By catch me if u can (58.137.40.204) on 2009-06-10 17:22

Facebook